top of page

Nhập cư Quebec

Quebec có một thỏa thuận đặc biệt về nhập cư với Chính phủ Canada. Tỉnh này có những quy định riêng để lựa chọn những người nhập cư phù hợp với cuộc sống địa phương.

Để nhập cư vào Canada với tư cách là nhà đầu tư, doanh nhân hoặc công nhân có tay nghề do Quebec-lựa-chọn, bạn phải nộp hồ sơ theo 2 giai đoạn sau:

Nộp đơn cho Chính phủ Quebec để được cấp Chứng nhận tuyển chọn Quebec (Certificat de sélection du Québec [CSQ]).

Tỉnh Quebec sẽ đánh giá bạn theo các quy tắc riêng của tỉnh.

Giấy chứng nhận khẳng định Tỉnh Quebec đã chấp nhận bạn là người nhập cư.

Nếu tỉnh Quebec chọn và cấp CSQ cho bạn, bạn phải nộp đơn xin nhập cư, người tị nạn và Quốc tịch Canada để được thường trú.

0506 (23).jpg

Chủ đầu tư

Chương trình này cung cấp cho người nộp đơn cách đầu tư thông qua các quỹ do chính phủ chỉ định và có được quyền định cư tại Canada.

0626 (45).jpg

Doanh nhân

 

Việc nhận hồ sơ tạm thời bị tạm dừng từ ngày 1 tháng 11 năm 2020 đến ngày 1 tháng 11 năm 2021.

0626 (21).jpg

Kinh doanh tư nhân

Chương trình này cung cấp cho người nộp đơn cách để hành nghề hoặc hoạt động kinh doanh và định cư như một người thường trú.

bottom of page