top of page
0626 (45).jpg

Chương trình Nhà

đầu tư Quebec

Chương trình này cung cấp cho người nộp đơn cách đầu tư thông qua các quỹ do chính phủ chỉ định và có được quyền định cư tại Canada.

6fc0ea68a346fb92ca9483d41858d6c.png

Yêu cầu

01 / Tiếng Anh

Không yêu cầu.

02 / Tài sản ròng

Có tài sản ròng hợp pháp ít nhất 2.000.000$ CAD, không bao gồm bất kỳ số tiền nào nhận được bằng cách đóng góp dưới sáu tháng trước khi gửi đơn đăng ký

03 / Kinh nghiệm quản lý

Có kinh nghiệm quản lý ít nhất 2 năm trong vòng 5 năm trước khi nộp đơn đăng ký. Kinh nghiệm này phải bao gồm các nhiệm vụ liên quan đến việc lập kế hoạch, quản lý và kiểm soát các nguồn lực tài chính, nhân lực hoặc vật lực dưới quyền của bạn.

04 / Đầu tư

  • Đầu tư cố định trong 5-năm trị giá 1.200.000$ CAD với Cơ quan Đầu tư Quebec - Investissement Québec - Immigrants Investisseurs Inc., hoặc

  • Tài trợ từ các nhà môi giới và các công ty ủy thác, với chi phí quản lý và lãi suất 350.000$ CAD

05 / Chứng chỉ

Có chứng nhận đã học về các giá trị dân chủ và các giá trị của Québec.

Quy trình đăng ký

Đánh giá hồ sơ

Chuẩn bị các tài liệu cần thiết

4 tuần

Gửi hồ sơ đăng ký đầy đủ

Phỏng vấn trực tiếp

20-24 tháng

3 tháng

Nộp đơn xin thường trú

1 tháng

Nhận giấy xác nhận thường trú

12 tháng

Nhận được sự chấp thuận cho CSQ

3-4 tháng

bottom of page