top of page

Kinh doanh tư nhân

Chương trình Nhập cư Liên bang cho phép những người có kinh nghiệm liên quan trong các hoạt động văn hóa hoặc thể thao, có thể tự kinh doanh ở Canada và đáp ứng các tiêu chí lựa chọn của chương trình để nhập cư vào Canada với tư cách là một doanh nhân tư nhân.

Canada Map-SUV.jpg

Yêu cầu

01 / Kinh nghiệm liên quan - hoạt động văn hóa hoặc thể thao

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong 5 năm gần đây.

Đối với các hoạt động văn hóa:

a. 2 giai đoạn một-năm tự kinh doanh trong các hoạt động văn hóa, hoặc

b. 2 giai đoạn một-năm tham gia ở cấp-độ-thế-giới trong các hoạt động văn hóa, hoặc

c. kết hợp của giai đoạn một-năm được mô tả ở mục (a) và giai đoạn một-năm mô tả ở mục (b)

Đối với thể thao:

a. 2 giai đoạn một-năm kinh doanh tư nhân trong các môn thể thao, hoặc

b. 2 giai đoạn một năm tham gia ở cấp độ thể thao đẳng cấp thế giới, hoặc

c. kết hợp giai đoạn một-năm được mô tả ở mục (a) ở trên và giai đoạn một-năm được mô tả ở mục (b) ở trên

02 / Tiêu chí lựa chọn

Đạt tối thiểu 35 điểm dựa trên năm phần tiêu chí lựa chọn về Giáo dục, Kinh nghiệm, Tuổi, Ngôn ngữ và Khả năng thích ứng.

03 / Đóng góp cho Canada

Sẵn sàng và có thể đóng góp đáng kể vào đời sống văn hóa hoặc thể thao của Canada với tư cách là một Doanh nhân tư nhân.

Quy trình đăng ký

Đánh giá năng lực ứng viên

5 ngày làm việc kiểm tra kinh doanh

1-2 tuần

Lập bản kế hoạch kinh doanh và chuẩn bị tài liệu ứng dụng

Nộp hồ sơ đầy đủ

Phỏng vấn trực tiếp

Nhận giấy xác nhận thường trú

2-4 tháng

18-20 tháng

2-4 tháng

bottom of page