top of page

Chương trình đề cử cấp tỉnh

Chương trình nhập cư đề cử cấp tỉnh bang của Canada là một dự án nhập cư được thành lập bởi các tỉnh bang khác nhau của Canada nhằm cải thiện việc xây dựng, phát triển kinh tế và sự thịnh vượng dân số. Các tỉnh bang khác nhau ở Canada có các dự án đề cử khác nhau dựa trên các tiêu chí cụ thể của riêng họ. Sau khi được tỉnh bang đề cử, cá nhân có thể nộp đơn xin thường trú thông qua chương trình nhập cư liên bang. Các chương trình đề cử của tỉnh bang thường chia thành loại công nhân có tay nghề và loại nhập cư kinh doanh. Các chương trình sau đây sẽ mô tả chương trình nhập cư kinh doanh khác nhau hiện có của các tỉnh.

bottom of page