top of page
b7abd6f5ece7e9154d96fdc6e7f8407.png

Chương trình nhập cư doanh nhân của chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia (BC PNP) là con đường để nhập cư vào Canada và định cư tại B.C. dành cho các doanh nhân có kinh nghiệm - những người có thể hỗ trợ đổi mới và tăng trưởng kinh tế trong tỉnh.

Có hai con đường:

Chương trình danh mục cơ sở

Chương trình thí điểm khu vực

Đăng ký theo dòng Doanh nhân BC PNP là một quá trình gồm hai giai đoạn.

Giai đoạn 1: nộp đơn ----> Giấy phép lao động tạm thời

Giai đoạn 2: Triển khai kế hoạch kinh doanh ----> Nhận giấy xác nhận thường trú

1003%20(5)_edited.jpg

Doanh nhân PNP

British Columbia

Điều kiện

Quy trình đăng ký

Danh mục cơ sở

01 / Tiếng Anh:

Giấy phép lao động: Không yêu cầu

Thường trú: tối thiểu có chứng chỉ IELTS 4 (Nghe 4.5 / Nói 4 / Viết 4 / Đọc 3.5).

02 / Giáo dục

có chứng chỉ sau trung học, HOẶC, có kinh nghiệm với tư cách là người quản lý-chủ sở hữu doanh nghiệp đang hoạt động trong ít nhất 3 trong 5 năm gần đây với 100% quyền sở hữu doanh nghiệp.

03 / Tài sản cá nhân

Ít nhất 600.000$ CAD.

04 / Kinh nghiệm

trong 10 năm qua:

Có trên 3 năm kinh nghiệm với tư cách là người quản lý-chủ sở hữu doanh nghiệp đang hoạt động

 

HOẶC LÀ

 Có trên 4 năm kinh nghiệm làm quản lý cấp cao

 

HOẶC LÀ

Kết hợp của trên 1 năm kinh nghiệm quản lý-chủ sở hữu doanh nghiệp đang hoạt động và trên 2 năm kinh nghiệm làm quản lý cấp cao.

05 / Đầu tư

Tối thiểu 200.000$ CAD

06 / Tỷ lệ sở hữu

Sở hữu ít nhất 1/3 (33,33%)

07 / Tạo việc làm

Doanh nghiệp phải tạo ít nhất 1 công việc toàn thời gian cho lao động có thường trú hoặc công dân Canada. Công việc toàn thời gian này không thể bao gồm bạn, vợ/chồng hoặc người bạn đời của bạn, con cái phụ thuộc của bạn và/hoặc các thành viên khác trong gia đình.

08 / Địa điểm

Bất cứ nơi nào ở British Columbia.

09 / Đề xuất kinh doanh

Thành lập một doanh nghiệp mới hoặc mua lại một doanh nghiệp hiện có ở British Columbia.

10 / Khảo sát khám phá

Không yêu cầu.

11 / Thời gian tối thiểu để vận hành công ty

18 tháng sau khi được cấp giấy phép lao động.

Thí điểm khu vực

01 / Tiếng Anh:

Giấy phép lao động: tối thiểu có chứng chỉ IELTS 4 (Nghe 4.5 / Nói 4 / Viết 4 / Đọc 3.5).

02 / Giáo dục

có chứng chỉ sau trung học, HOẶC, có kinh nghiệm với tư cách là người quản lý-chủ sở hữu doanh nghiệp đang hoạt động trong ít nhất 3 trong 5 năm gần đây với 100% quyền sở hữu doanh nghiệp.

03 /  Chứng minh tài chính

Ít nhất 300,000$ CAD

04 /   Kinh nghiệm

trong 10 năm qua:

Có trên 3 năm kinh nghiệm với tư cách là người quản lý-chủ sở hữu doanh nghiệp đang hoạt động

   

HOẶC LÀ

Có trên 4 năm kinh nghiệm làm quản lý cấp cao

   

HOẶC LÀ

Kết hợp của trên 1 năm kinh nghiệm với tư cách là người quản lý-chủ sở hữu doanh nghiệp đang hoạt động và trên  2 năm kinh nghiệm với tư cách là người quản lý cấp cao.

05 /   Đầu tư

Tối thiểu 100,000 $ CAD

06 /   Tỷ lệ sở hữu

ít nhất 1/3 (50%)

07 /   Tạo việc làm

Doanh nghiệp phải tạo ít nhất 1 công việc toàn thời gian cho người lao động có thường trú hoặc công dân Canada. Công việc toàn thời gian này không thể bao gồm bạn, vợ/chồng hoặc người bạn đời của bạn, con cái phụ thuộc của bạn và/hoặc các thành viên khác trong gia đình.

08 /   Địa điểm

Tham gia vào cộng đồng.

09 /  Đề xuất kinh doanh

Thành lập một doanh nghiệp mới ở British Columbia và được một cộng đồng đã đăng ký giới thiệu.

10 /   Khảo sát khám phá

Bạn phải tham gia và ghé thăm một cộng đồng đã đăng ký để được hỗ trợ trước khi đăng ký.

11 /  Thời gian tối thiểu để vận hành công ty

12 tháng sau khi được cấp giấy phép lao động.

Quy trình đăng ký –Danh mục cơ sở

Khảo sát khám phá trong 5 ngày làm việc

(không bắt buộc nhưng được cộng điểm)

 

Chuẩn bị ý tưởng kinh doanh

Gửi EOI

1-2 tháng

Nhận ITA

Gửi hồ sơ đầy đủ

Nhận thư hỗ trợ Giấy phép lao động

Xin giấy phép lao động

Nhận giấy phép lao động

120 ngày

3-4 tháng

1 tháng

2 tháng

Đến B.C. trong vòng 12 tháng kể từ ngày có thư xin giấy phép lao động

Thực hiện kế hoạch kinh doanh

Gửi báo cáo cuối cùng

Nhận xác nhận đề cử

Nộp đơn xin thường trú

2 tháng

20 tháng

2 tháng

1 tháng

Nhận giấy xác nhận thường trú

12 tháng

Quy trình đăng ký - Thí điểm khu vực

Đưa ra một đề xuất kinh doanhĐề xuất một ý tưởng kinh doanh

Tiến hành thăm dò cộng đồng

1-2 tháng

Nhận giới thiệu từ cộng đồng

Gửi EOI

1 tháng

Gửi hồ sơ đăng ký đầy đủ

120 ngày

Nhận thư hỗ trợ Giấy phép lao động

3-4 tháng

Nhận ITA

Đến B.C. trong vòng 12 tháng kể từ ngày có thư hỗ trợ giấy phép lao động

Triển khai công việc kinh doanh trong cộng đồng

Gửi báo cáo cuối cùng

Nhận xác nhận đề cử

Nộp đơn xin thường trú

Nhận giấy xác nhận thường trú

2 tháng

12-20 tháng

12 tháng

1 tháng

12 tháng

bottom of page